پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در یانکرز

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\نیویورک\یانکرز
دوشنبه

دوشنبه, 22 اکتبر 2018

22
اکتبر
طلوع ماه: 17:31; غروب ماه: 04:50; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 23 اکتبر 2018

23
اکتبر
طلوع ماه: 17:59; غروب ماه: 05:52; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 24 اکتبر 2018

24
اکتبر
طلوع ماه: 18:29; غروب ماه: 06:56; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
پنج شنبه

پنج شنبه, 25 اکتبر 2018

25
اکتبر
طلوع ماه: 19:03; غروب ماه: 08:02; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 26 اکتبر 2018

26
اکتبر
طلوع ماه: 19:41; غروب ماه: 09:09; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 27 اکتبر 2018

27
اکتبر
طلوع ماه: 20:23; غروب ماه: 10:16; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 28 اکتبر 2018

28
اکتبر
طلوع ماه: 21:14; غروب ماه: 11:23; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 29 اکتبر 2018

29
اکتبر
طلوع ماه: 22:11; غروب ماه: 12:24; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 30 اکتبر 2018

30
اکتبر
طلوع ماه: 23:15; غروب ماه: 13:21; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 31 اکتبر 2018

31
اکتبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 14:10; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 01 نوامبر 2018

01
نوامبر
طلوع ماه: 00:23; غروب ماه: 14:53; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 02 نوامبر 2018

02
نوامبر
طلوع ماه: 01:33; غروب ماه: 15:31; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 03 نوامبر 2018

03
نوامبر
طلوع ماه: 02:42; غروب ماه: 16:04; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 04 نوامبر 2018

04
نوامبر
طلوع ماه: 02:52; غروب ماه: 15:36; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 05 نوامبر 2018

05
نوامبر
طلوع ماه: 04:00; غروب ماه: 16:07; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 06 نوامبر 2018

06
نوامبر
طلوع ماه: 05:08; غروب ماه: 16:38; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 07 نوامبر 2018

07
نوامبر
طلوع ماه: 06:15; غروب ماه: 17:11; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 08 نوامبر 2018

08
نوامبر
طلوع ماه: 07:20; غروب ماه: 17:47; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
جمعه

جمعه, 09 نوامبر 2018

09
نوامبر
طلوع ماه: 08:23; غروب ماه: 18:26; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 10 نوامبر 2018

10
نوامبر
طلوع ماه: 09:22; غروب ماه: 19:09; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 11 نوامبر 2018

11
نوامبر
طلوع ماه: 10:18; غروب ماه: 19:57; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 12 نوامبر 2018

12
نوامبر
طلوع ماه: 11:07; غروب ماه: 20:48; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 13 نوامبر 2018

13
نوامبر
طلوع ماه: 11:50; غروب ماه: 21:42; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 14 نوامبر 2018

14
نوامبر
طلوع ماه: 12:29; غروب ماه: 22:39; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 15 نوامبر 2018

15
نوامبر
طلوع ماه: 13:03; غروب ماه: 23:36; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
جمعه

جمعه, 16 نوامبر 2018

16
نوامبر
طلوع ماه: 13:34; غروب ماه: --:--; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 17 نوامبر 2018

17
نوامبر
طلوع ماه: 14:03; غروب ماه: 00:35; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 18 نوامبر 2018

18
نوامبر
طلوع ماه: 14:31; غروب ماه: 01:34; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 19 نوامبر 2018

19
نوامبر
طلوع ماه: 14:59; غروب ماه: 02:36; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 20 نوامبر 2018

20
نوامبر
طلوع ماه: 15:28; غروب ماه: 03:38; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 21 نوامبر 2018

21
نوامبر
طلوع ماه: 15:59; غروب ماه: 04:44; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 22 نوامبر 2018

22
نوامبر
طلوع ماه: 16:35; غروب ماه: 05:51; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
جمعه

جمعه, 23 نوامبر 2018

23
نوامبر
طلوع ماه: 17:17; غروب ماه: 07:00; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 24 نوامبر 2018

24
نوامبر
طلوع ماه: 18:05; غروب ماه: 08:09; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 25 نوامبر 2018

25
نوامبر
طلوع ماه: 19:02; غروب ماه: 09:15; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 26 نوامبر 2018

26
نوامبر
طلوع ماه: 20:06; غروب ماه: 10:16; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 27 نوامبر 2018

27
نوامبر
طلوع ماه: 21:14; غروب ماه: 11:09; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 28 نوامبر 2018

28
نوامبر
طلوع ماه: 22:24; غروب ماه: 11:55; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 29 نوامبر 2018

29
نوامبر
طلوع ماه: 23:34; غروب ماه: 12:34; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 30 نوامبر 2018

30
نوامبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 13:08; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 01 دسامبر 2018

01
دسامبر
طلوع ماه: 00:43; غروب ماه: 13:40; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 02 دسامبر 2018

02
دسامبر
طلوع ماه: 01:50; غروب ماه: 14:10; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 03 دسامبر 2018

03
دسامبر
طلوع ماه: 02:57; غروب ماه: 14:40; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 04 دسامبر 2018

04
دسامبر
طلوع ماه: 04:02; غروب ماه: 15:11; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 05 دسامبر 2018

05
دسامبر
طلوع ماه: 05:07; غروب ماه: 15:44; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 06 دسامبر 2018

06
دسامبر
طلوع ماه: 06:10; غروب ماه: 16:22; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 07 دسامبر 2018

07
دسامبر
طلوع ماه: 07:11; غروب ماه: 17:03; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
روز شنبه

روز شنبه, 08 دسامبر 2018

08
دسامبر
طلوع ماه: 08:08; غروب ماه: 17:48; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه

یکشنبه, 09 دسامبر 2018

09
دسامبر
طلوع ماه: 09:00; غروب ماه: 18:39; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 10 دسامبر 2018

10
دسامبر
طلوع ماه: 09:46; غروب ماه: 19:31; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 11 دسامبر 2018

11
دسامبر
طلوع ماه: 10:28; غروب ماه: 20:28; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 12 دسامبر 2018

12
دسامبر
طلوع ماه: 11:03; غروب ماه: 21:24; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 13 دسامبر 2018

13
دسامبر
طلوع ماه: 11:35; غروب ماه: 22:22; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 14 دسامبر 2018

14
دسامبر
طلوع ماه: 12:05; غروب ماه: 23:20; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 15 دسامبر 2018

15
دسامبر
طلوع ماه: 12:32; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
یکشنبه

یکشنبه, 16 دسامبر 2018

16
دسامبر
طلوع ماه: 12:59; غروب ماه: 00:20; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 17 دسامبر 2018

17
دسامبر
طلوع ماه: 13:26; غروب ماه: 01:20; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 18 دسامبر 2018

18
دسامبر
طلوع ماه: 13:56; غروب ماه: 02:23; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 19 دسامبر 2018

19
دسامبر
طلوع ماه: 14:29; غروب ماه: 03:28; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 20 دسامبر 2018

20
دسامبر
طلوع ماه: 15:07; غروب ماه: 04:37; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
ایالات متحده آمریکانیویورکیانکرز
عرض جغرافیایی: DD: 40.9312 (DMS: 40°55'52"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

Yonkers, Γιόνκερς, Йонкерс, Йонкерсе, Йонкърс, يونكرز, یانکرز, योंकर्स, ヤーンカーズ, 扬克斯, 용커스
طول جغرافیایی: DD: -73.8988 (DMS: 73°53'56"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 25
منطقه زمانی: -4. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 18:55
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در یانکرز

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018