پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در یانکرز

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\نیویورک\یانکرز
سهشنبه

سهشنبه, 14 اوت 2018

14
اوت
طلوع ماه: 09:44; غروب ماه: 22:13; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 15 اوت 2018

15
اوت
طلوع ماه: 10:52; غروب ماه: 22:44; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 16 اوت 2018

16
اوت
طلوع ماه: 11:58; غروب ماه: 23:16; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 17 اوت 2018

17
اوت
طلوع ماه: 13:01; غروب ماه: 23:49; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 18 اوت 2018

18
اوت
طلوع ماه: 14:02; غروب ماه: --:--; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 19 اوت 2018

19
اوت
طلوع ماه: 15:01; غروب ماه: 00:24; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
دوشنبه

دوشنبه, 20 اوت 2018

20
اوت
طلوع ماه: 15:57; غروب ماه: 01:03; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 21 اوت 2018

21
اوت
طلوع ماه: 16:48; غروب ماه: 01:45; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 22 اوت 2018

22
اوت
طلوع ماه: 17:35; غروب ماه: 02:32; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 23 اوت 2018

23
اوت
طلوع ماه: 18:18; غروب ماه: 03:23; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 24 اوت 2018

24
اوت
طلوع ماه: 18:56; غروب ماه: 04:17; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 25 اوت 2018

25
اوت
طلوع ماه: 19:30; غروب ماه: 05:13; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 26 اوت 2018

26
اوت
طلوع ماه: 20:01; غروب ماه: 06:11; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
دوشنبه

دوشنبه, 27 اوت 2018

27
اوت
طلوع ماه: 20:30; غروب ماه: 07:10; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 28 اوت 2018

28
اوت
طلوع ماه: 20:59; غروب ماه: 08:10; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 29 اوت 2018

29
اوت
طلوع ماه: 21:27; غروب ماه: 09:11; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 30 اوت 2018

30
اوت
طلوع ماه: 21:56; غروب ماه: 10:12; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 31 اوت 2018

31
اوت
طلوع ماه: 22:27; غروب ماه: 11:15; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 01 سپتامبر 2018

01
سپتامبر
طلوع ماه: 23:03; غروب ماه: 12:19; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 02 سپتامبر 2018

02
سپتامبر
طلوع ماه: 23:43; غروب ماه: 13:25; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 03 سپتامبر 2018

03
سپتامبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 14:30; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه

سهشنبه, 04 سپتامبر 2018

04
سپتامبر
طلوع ماه: 00:30; غروب ماه: 15:35; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 05 سپتامبر 2018

05
سپتامبر
طلوع ماه: 01:27; غروب ماه: 16:34; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 06 سپتامبر 2018

06
سپتامبر
طلوع ماه: 02:30; غروب ماه: 17:29; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 07 سپتامبر 2018

07
سپتامبر
طلوع ماه: 03:40; غروب ماه: 18:16; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 08 سپتامبر 2018

08
سپتامبر
طلوع ماه: 04:53; غروب ماه: 18:58; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 09 سپتامبر 2018

09
سپتامبر
طلوع ماه: 06:07; غروب ماه: 19:35; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 10 سپتامبر 2018

10
سپتامبر
طلوع ماه: 07:20; غروب ماه: 20:08; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
سهشنبه

سهشنبه, 11 سپتامبر 2018

11
سپتامبر
طلوع ماه: 08:30; غروب ماه: 20:41; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 12 سپتامبر 2018

12
سپتامبر
طلوع ماه: 09:40; غروب ماه: 21:13; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 13 سپتامبر 2018

13
سپتامبر
طلوع ماه: 10:46; غروب ماه: 21:46; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 14 سپتامبر 2018

14
سپتامبر
طلوع ماه: 11:50; غروب ماه: 22:21; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 15 سپتامبر 2018

15
سپتامبر
طلوع ماه: 12:51; غروب ماه: 22:59; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 16 سپتامبر 2018

16
سپتامبر
طلوع ماه: 13:49; غروب ماه: 23:41; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 17 سپتامبر 2018

17
سپتامبر
طلوع ماه: 14:42; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
سهشنبه

سهشنبه, 18 سپتامبر 2018

18
سپتامبر
طلوع ماه: 15:32; غروب ماه: 00:26; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 19 سپتامبر 2018

19
سپتامبر
طلوع ماه: 16:16; غروب ماه: 01:16; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 20 سپتامبر 2018

20
سپتامبر
طلوع ماه: 16:55; غروب ماه: 02:09; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 21 سپتامبر 2018

21
سپتامبر
طلوع ماه: 17:31; غروب ماه: 03:05; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 22 سپتامبر 2018

22
سپتامبر
طلوع ماه: 18:03; غروب ماه: 04:02; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 23 سپتامبر 2018

23
سپتامبر
طلوع ماه: 18:33; غروب ماه: 05:01; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 24 سپتامبر 2018

24
سپتامبر
طلوع ماه: 19:01; غروب ماه: 06:01; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
سهشنبه

سهشنبه, 25 سپتامبر 2018

25
سپتامبر
طلوع ماه: 19:30; غروب ماه: 07:02; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 26 سپتامبر 2018

26
سپتامبر
طلوع ماه: 19:59; غروب ماه: 08:04; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 27 سپتامبر 2018

27
سپتامبر
طلوع ماه: 20:29; غروب ماه: 09:08; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 28 سپتامبر 2018

28
سپتامبر
طلوع ماه: 21:03; غروب ماه: 10:13; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 29 سپتامبر 2018

29
سپتامبر
طلوع ماه: 21:42; غروب ماه: 11:19; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 30 سپتامبر 2018

30
سپتامبر
طلوع ماه: 22:27; غروب ماه: 12:24; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 01 اکتبر 2018

01
اکتبر
طلوع ماه: 23:19; غروب ماه: 13:28; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 02 اکتبر 2018

02
اکتبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 14:28; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 03 اکتبر 2018

03
اکتبر
طلوع ماه: 00:18; غروب ماه: 15:22; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 04 اکتبر 2018

04
اکتبر
طلوع ماه: 01:24; غروب ماه: 16:10; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 05 اکتبر 2018

05
اکتبر
طلوع ماه: 02:33; غروب ماه: 16:53; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 06 اکتبر 2018

06
اکتبر
طلوع ماه: 03:45; غروب ماه: 17:30; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 07 اکتبر 2018

07
اکتبر
طلوع ماه: 04:57; غروب ماه: 18:04; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 08 اکتبر 2018

08
اکتبر
طلوع ماه: 06:08; غروب ماه: 18:37; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 09 اکتبر 2018

09
اکتبر
طلوع ماه: 07:18; غروب ماه: 19:09; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
چهار شنبه

چهار شنبه, 10 اکتبر 2018

10
اکتبر
طلوع ماه: 08:26; غروب ماه: 19:41; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
پنج شنبه

پنج شنبه, 11 اکتبر 2018

11
اکتبر
طلوع ماه: 09:33; غروب ماه: 20:15; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 12 اکتبر 2018

12
اکتبر
طلوع ماه: 10:36; غروب ماه: 20:52; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
ایالات متحده آمریکانیویورکیانکرز
عرض جغرافیایی: DD: 40.9312 (DMS: 40°55'52"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

Yonkers, Γιόνκερς, Йонкерс, Йонкерсе, Йонкърс, يونكرز, یانکرز, योंकर्स, ヤーンカーズ, 扬克斯, 용커스
طول جغرافیایی: DD: -73.8988 (DMS: 73°53'56"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 25
منطقه زمانی: -4. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 15:47
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در یانکرز

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018