پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در اجواتر پارک

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\نیوجرسی\اجواتر پارک
روز شنبه

روز شنبه, 20 اکتبر 2018

20
اکتبر
طلوع ماه: 16:37; غروب ماه: 02:55; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 21 اکتبر 2018

21
اکتبر
طلوع ماه: 17:06; غروب ماه: 03:54; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 22 اکتبر 2018

22
اکتبر
طلوع ماه: 17:35; غروب ماه: 04:54; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 23 اکتبر 2018

23
اکتبر
طلوع ماه: 18:04; غروب ماه: 05:56; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 24 اکتبر 2018

24
اکتبر
طلوع ماه: 18:34; غروب ماه: 06:59; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
پنج شنبه

پنج شنبه, 25 اکتبر 2018

25
اکتبر
طلوع ماه: 19:08; غروب ماه: 08:05; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 26 اکتبر 2018

26
اکتبر
طلوع ماه: 19:46; غروب ماه: 09:12; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 27 اکتبر 2018

27
اکتبر
طلوع ماه: 20:30; غروب ماه: 10:18; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 28 اکتبر 2018

28
اکتبر
طلوع ماه: 21:21; غروب ماه: 11:24; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 29 اکتبر 2018

29
اکتبر
طلوع ماه: 22:18; غروب ماه: 12:26; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 30 اکتبر 2018

30
اکتبر
طلوع ماه: 23:22; غروب ماه: 13:23; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 31 اکتبر 2018

31
اکتبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 14:12; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 01 نوامبر 2018

01
نوامبر
طلوع ماه: 00:29; غروب ماه: 14:55; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 02 نوامبر 2018

02
نوامبر
طلوع ماه: 01:39; غروب ماه: 15:34; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 03 نوامبر 2018

03
نوامبر
طلوع ماه: 02:48; غروب ماه: 16:08; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 04 نوامبر 2018

04
نوامبر
طلوع ماه: 02:57; غروب ماه: 15:40; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 05 نوامبر 2018

05
نوامبر
طلوع ماه: 04:04; غروب ماه: 16:12; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 06 نوامبر 2018

06
نوامبر
طلوع ماه: 05:11; غروب ماه: 16:43; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 07 نوامبر 2018

07
نوامبر
طلوع ماه: 06:18; غروب ماه: 17:16; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 08 نوامبر 2018

08
نوامبر
طلوع ماه: 07:22; غروب ماه: 17:53; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
جمعه

جمعه, 09 نوامبر 2018

09
نوامبر
طلوع ماه: 08:25; غروب ماه: 18:32; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 10 نوامبر 2018

10
نوامبر
طلوع ماه: 09:24; غروب ماه: 19:16; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 11 نوامبر 2018

11
نوامبر
طلوع ماه: 10:19; غروب ماه: 20:03; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 12 نوامبر 2018

12
نوامبر
طلوع ماه: 11:08; غروب ماه: 20:55; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 13 نوامبر 2018

13
نوامبر
طلوع ماه: 11:52; غروب ماه: 21:49; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 14 نوامبر 2018

14
نوامبر
طلوع ماه: 12:31; غروب ماه: 22:45; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 15 نوامبر 2018

15
نوامبر
طلوع ماه: 13:06; غروب ماه: 23:42; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
جمعه

جمعه, 16 نوامبر 2018

16
نوامبر
طلوع ماه: 13:37; غروب ماه: --:--; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 17 نوامبر 2018

17
نوامبر
طلوع ماه: 14:07; غروب ماه: 00:40; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 18 نوامبر 2018

18
نوامبر
طلوع ماه: 14:35; غروب ماه: 01:39; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 19 نوامبر 2018

19
نوامبر
طلوع ماه: 15:03; غروب ماه: 02:40; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 20 نوامبر 2018

20
نوامبر
طلوع ماه: 15:32; غروب ماه: 03:42; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 21 نوامبر 2018

21
نوامبر
طلوع ماه: 16:05; غروب ماه: 04:47; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 22 نوامبر 2018

22
نوامبر
طلوع ماه: 16:41; غروب ماه: 05:54; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
جمعه

جمعه, 23 نوامبر 2018

23
نوامبر
طلوع ماه: 17:23; غروب ماه: 07:02; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 24 نوامبر 2018

24
نوامبر
طلوع ماه: 18:12; غروب ماه: 08:11; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 25 نوامبر 2018

25
نوامبر
طلوع ماه: 19:09; غروب ماه: 09:17; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 26 نوامبر 2018

26
نوامبر
طلوع ماه: 20:12; غروب ماه: 10:18; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 27 نوامبر 2018

27
نوامبر
طلوع ماه: 21:20; غروب ماه: 11:11; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 28 نوامبر 2018

28
نوامبر
طلوع ماه: 22:30; غروب ماه: 11:57; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 29 نوامبر 2018

29
نوامبر
طلوع ماه: 23:39; غروب ماه: 12:37; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 30 نوامبر 2018

30
نوامبر
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 13:11; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 01 دسامبر 2018

01
دسامبر
طلوع ماه: 00:48; غروب ماه: 13:43; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 02 دسامبر 2018

02
دسامبر
طلوع ماه: 01:54; غروب ماه: 14:14; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 03 دسامبر 2018

03
دسامبر
طلوع ماه: 03:00; غروب ماه: 14:45; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 04 دسامبر 2018

04
دسامبر
طلوع ماه: 04:05; غروب ماه: 15:16; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 05 دسامبر 2018

05
دسامبر
طلوع ماه: 05:09; غروب ماه: 15:50; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 06 دسامبر 2018

06
دسامبر
طلوع ماه: 06:12; غروب ماه: 16:28; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 07 دسامبر 2018

07
دسامبر
طلوع ماه: 07:13; غروب ماه: 17:09; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
روز شنبه

روز شنبه, 08 دسامبر 2018

08
دسامبر
طلوع ماه: 08:10; غروب ماه: 17:55; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه

یکشنبه, 09 دسامبر 2018

09
دسامبر
طلوع ماه: 09:02; غروب ماه: 18:45; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 10 دسامبر 2018

10
دسامبر
طلوع ماه: 09:48; غروب ماه: 19:38; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 11 دسامبر 2018

11
دسامبر
طلوع ماه: 10:30; غروب ماه: 20:34; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 12 دسامبر 2018

12
دسامبر
طلوع ماه: 11:06; غروب ماه: 21:30; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 13 دسامبر 2018

13
دسامبر
طلوع ماه: 11:38; غروب ماه: 22:28; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 14 دسامبر 2018

14
دسامبر
طلوع ماه: 12:08; غروب ماه: 23:25; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 15 دسامبر 2018

15
دسامبر
طلوع ماه: 12:36; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
یکشنبه

یکشنبه, 16 دسامبر 2018

16
دسامبر
طلوع ماه: 13:03; غروب ماه: 00:25; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 17 دسامبر 2018

17
دسامبر
طلوع ماه: 13:31; غروب ماه: 01:24; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 18 دسامبر 2018

18
دسامبر
طلوع ماه: 14:01; غروب ماه: 02:27; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
ایالات متحده آمریکانیوجرسیاجواتر پارک
عرض جغرافیایی: DD: 40.0682 (DMS: 40°4'6"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

ادجواتر بارك, Edgevater Parc, Edgevater Park, Edgewater Park, Εδγευιατερ Παρκ, Еджуотер Парк, Эджуотер Парк, Эджуоцер Парк, اجواتر پارک, एडगेवतेर पार्क, エジウォーター・パーク, 에지워터 파크
طول جغرافیایی: DD: -74.9007 (DMS: 74°54'3"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 7
منطقه زمانی: -4. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 02:28
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در اجواتر پارک

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018