پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در کرسن سیتی

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\نوادا\کرسن سیتی
دوشنبه

دوشنبه, 18 ژوئن 2018

18
ژوئن
طلوع ماه: 11:06; غروب ماه: 00:06; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 19 ژوئن 2018

19
ژوئن
طلوع ماه: 12:14; غروب ماه: 00:44; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 20 ژوئن 2018

20
ژوئن
طلوع ماه: 13:19; غروب ماه: 01:17; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 21 ژوئن 2018

21
ژوئن
طلوع ماه: 14:23; غروب ماه: 01:49; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
جمعه

جمعه, 22 ژوئن 2018

22
ژوئن
طلوع ماه: 15:24; غروب ماه: 02:20; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 23 ژوئن 2018

23
ژوئن
طلوع ماه: 16:26; غروب ماه: 02:51; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 24 ژوئن 2018

24
ژوئن
طلوع ماه: 17:25; غروب ماه: 03:23; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 25 ژوئن 2018

25
ژوئن
طلوع ماه: 18:23; غروب ماه: 03:58; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 26 ژوئن 2018

26
ژوئن
طلوع ماه: 19:18; غروب ماه: 04:37; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 27 ژوئن 2018

27
ژوئن
طلوع ماه: 20:11; غروب ماه: 05:18; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 28 ژوئن 2018

28
ژوئن
طلوع ماه: 20:59; غروب ماه: 06:05; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
جمعه

جمعه, 29 ژوئن 2018

29
ژوئن
طلوع ماه: 21:43; غروب ماه: 06:55; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 30 ژوئن 2018

30
ژوئن
طلوع ماه: 22:23; غروب ماه: 07:48; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 01 جولای 2018

01
جولای
طلوع ماه: 22:58; غروب ماه: 08:44; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 02 جولای 2018

02
جولای
طلوع ماه: 23:30; غروب ماه: 09:40; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 03 جولای 2018

03
جولای
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 10:38; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 04 جولای 2018

04
جولای
طلوع ماه: 00:01; غروب ماه: 11:35; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 05 جولای 2018

05
جولای
طلوع ماه: 00:30; غروب ماه: 12:35; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 06 جولای 2018

06
جولای
طلوع ماه: 00:59; غروب ماه: 13:36; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 07 جولای 2018

07
جولای
طلوع ماه: 01:30; غروب ماه: 14:40; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 08 جولای 2018

08
جولای
طلوع ماه: 02:03; غروب ماه: 15:46; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 09 جولای 2018

09
جولای
طلوع ماه: 02:41; غروب ماه: 16:55; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 10 جولای 2018

10
جولای
طلوع ماه: 03:24; غروب ماه: 18:04; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 11 جولای 2018

11
جولای
طلوع ماه: 04:16; غروب ماه: 19:12; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 12 جولای 2018

12
جولای
طلوع ماه: 05:15; غروب ماه: 20:15; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 13 جولای 2018

13
جولای
طلوع ماه: 06:23; غروب ماه: 21:11; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
روز شنبه

روز شنبه, 14 جولای 2018

14
جولای
طلوع ماه: 07:34; غروب ماه: 21:59; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 15 جولای 2018

15
جولای
طلوع ماه: 08:47; غروب ماه: 22:41; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 16 جولای 2018

16
جولای
طلوع ماه: 09:58; غروب ماه: 23:17; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 17 جولای 2018

17
جولای
طلوع ماه: 11:07; غروب ماه: 23:50; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 18 جولای 2018

18
جولای
طلوع ماه: 12:13; غروب ماه: --:--; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 19 جولای 2018

19
جولای
طلوع ماه: 13:17; غروب ماه: 00:22; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 20 جولای 2018

20
جولای
طلوع ماه: 14:19; غروب ماه: 00:54; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
روز شنبه

روز شنبه, 21 جولای 2018

21
جولای
طلوع ماه: 15:19; غروب ماه: 01:25; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 22 جولای 2018

22
جولای
طلوع ماه: 16:17; غروب ماه: 02:00; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 23 جولای 2018

23
جولای
طلوع ماه: 17:13; غروب ماه: 02:37; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 24 جولای 2018

24
جولای
طلوع ماه: 18:07; غروب ماه: 03:17; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 25 جولای 2018

25
جولای
طلوع ماه: 18:56; غروب ماه: 04:02; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 26 جولای 2018

26
جولای
طلوع ماه: 19:41; غروب ماه: 04:51; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 27 جولای 2018

27
جولای
طلوع ماه: 20:23; غروب ماه: 05:43; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
روز شنبه

روز شنبه, 28 جولای 2018

28
جولای
طلوع ماه: 20:59; غروب ماه: 06:38; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 29 جولای 2018

29
جولای
طلوع ماه: 21:33; غروب ماه: 07:34; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 30 جولای 2018

30
جولای
طلوع ماه: 22:04; غروب ماه: 08:31; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 31 جولای 2018

31
جولای
طلوع ماه: 22:33; غروب ماه: 09:29; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 01 اوت 2018

01
اوت
طلوع ماه: 23:02; غروب ماه: 10:28; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 02 اوت 2018

02
اوت
طلوع ماه: 23:31; غروب ماه: 11:27; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 03 اوت 2018

03
اوت
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 12:29; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 04 اوت 2018

04
اوت
طلوع ماه: 00:03; غروب ماه: 13:31; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 05 اوت 2018

05
اوت
طلوع ماه: 00:37; غروب ماه: 14:37; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 06 اوت 2018

06
اوت
طلوع ماه: 01:16; غروب ماه: 15:44; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه

سهشنبه, 07 اوت 2018

07
اوت
طلوع ماه: 02:03; غروب ماه: 16:51; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 08 اوت 2018

08
اوت
طلوع ماه: 02:57; غروب ماه: 17:55; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 09 اوت 2018

09
اوت
طلوع ماه: 03:59; غروب ماه: 18:54; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 10 اوت 2018

10
اوت
طلوع ماه: 05:08; غروب ماه: 19:46; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 11 اوت 2018

11
اوت
طلوع ماه: 06:21; غروب ماه: 20:32; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه

یکشنبه, 12 اوت 2018

12
اوت
طلوع ماه: 07:34; غروب ماه: 21:12; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
دوشنبه

دوشنبه, 13 اوت 2018

13
اوت
طلوع ماه: 08:47; غروب ماه: 21:47; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 14 اوت 2018

14
اوت
طلوع ماه: 09:56; غروب ماه: 22:21; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 15 اوت 2018

15
اوت
طلوع ماه: 11:03; غروب ماه: 22:53; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 16 اوت 2018

16
اوت
طلوع ماه: 12:08; غروب ماه: 23:25; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
ایالات متحده آمریکانواداکرسن سیتی
عرض جغرافیایی: DD: 39.1638 (DMS: 39°9'50"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

Carson, Carson City, Κάρσον Σίτι, Карсан-Сіці, Карсон, Карсон-Сіті, Карсън Сити, كارسون سيتي, کرسن سیتی, कार्सन सिटी, カーソンシティ, 卡森市, 카슨시티
طول جغرافیایی: DD: -119.767 (DMS: 119°46'1"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 1427
منطقه زمانی: -7. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 04:52
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در کرسن سیتی

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018