پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در کرسن سیتی

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\نوادا\کرسن سیتی
روز شنبه

روز شنبه, 17 مارس 2018

17
مارس
طلوع ماه: 07:30; غروب ماه: 19:30; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه

یکشنبه, 18 مارس 2018

18
مارس
طلوع ماه: 08:01; غروب ماه: 20:34; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 19 مارس 2018

19
مارس
طلوع ماه: 08:33; غروب ماه: 21:38; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 20 مارس 2018

20
مارس
طلوع ماه: 09:07; غروب ماه: 22:44; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 21 مارس 2018

21
مارس
طلوع ماه: 09:44; غروب ماه: 23:50; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 22 مارس 2018

22
مارس
طلوع ماه: 10:26; غروب ماه: --:--; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 23 مارس 2018

23
مارس
طلوع ماه: 11:13; غروب ماه: 00:56; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 24 مارس 2018

24
مارس
طلوع ماه: 12:07; غروب ماه: 02:00; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
یکشنبه

یکشنبه, 25 مارس 2018

25
مارس
طلوع ماه: 13:07; غروب ماه: 02:59; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 26 مارس 2018

26
مارس
طلوع ماه: 14:12; غروب ماه: 03:53; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 27 مارس 2018

27
مارس
طلوع ماه: 15:19; غروب ماه: 04:42; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 28 مارس 2018

28
مارس
طلوع ماه: 16:28; غروب ماه: 05:24; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 29 مارس 2018

29
مارس
طلوع ماه: 17:36; غروب ماه: 06:02; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 30 مارس 2018

30
مارس
طلوع ماه: 18:43; غروب ماه: 06:38; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 31 مارس 2018

31
مارس
طلوع ماه: 19:48; غروب ماه: 07:10; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
یکشنبه

یکشنبه, 01 آوریل 2018

01
آوریل
طلوع ماه: 20:52; غروب ماه: 07:43; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 02 آوریل 2018

02
آوریل
طلوع ماه: 21:54; غروب ماه: 08:16; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 03 آوریل 2018

03
آوریل
طلوع ماه: 22:55; غروب ماه: 08:50; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 04 آوریل 2018

04
آوریل
طلوع ماه: 23:52; غروب ماه: 09:26; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 05 آوریل 2018

05
آوریل
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 10:06; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 06 آوریل 2018

06
آوریل
طلوع ماه: 00:48; غروب ماه: 10:49; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 07 آوریل 2018

07
آوریل
طلوع ماه: 01:38; غروب ماه: 11:36; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 08 آوریل 2018

08
آوریل
طلوع ماه: 02:26; غروب ماه: 12:27; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 09 آوریل 2018

09
آوریل
طلوع ماه: 03:09; غروب ماه: 13:20; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
سهشنبه

سهشنبه, 10 آوریل 2018

10
آوریل
طلوع ماه: 03:48; غروب ماه: 14:17; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 11 آوریل 2018

11
آوریل
طلوع ماه: 04:24; غروب ماه: 15:14; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 12 آوریل 2018

12
آوریل
طلوع ماه: 04:57; غروب ماه: 16:15; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 13 آوریل 2018

13
آوریل
طلوع ماه: 05:28; غروب ماه: 17:16; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 14 آوریل 2018

14
آوریل
طلوع ماه: 06:00; غروب ماه: 18:20; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 15 آوریل 2018

15
آوریل
طلوع ماه: 06:32; غروب ماه: 19:24; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
دوشنبه

دوشنبه, 16 آوریل 2018

16
آوریل
طلوع ماه: 07:05; غروب ماه: 20:32; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
سهشنبه

سهشنبه, 17 آوریل 2018

17
آوریل
طلوع ماه: 07:42; غروب ماه: 21:39; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 18 آوریل 2018

18
آوریل
طلوع ماه: 08:23; غروب ماه: 22:48; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 19 آوریل 2018

19
آوریل
طلوع ماه: 09:09; غروب ماه: 23:54; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 20 آوریل 2018

20
آوریل
طلوع ماه: 10:02; غروب ماه: --:--; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 21 آوریل 2018

21
آوریل
طلوع ماه: 11:00; غروب ماه: 00:56; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 22 آوریل 2018

22
آوریل
طلوع ماه: 12:04; غروب ماه: 01:52; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 23 آوریل 2018

23
آوریل
طلوع ماه: 13:10; غروب ماه: 02:42; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
سهشنبه

سهشنبه, 24 آوریل 2018

24
آوریل
طلوع ماه: 14:18; غروب ماه: 03:24; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 25 آوریل 2018

25
آوریل
طلوع ماه: 15:24; غروب ماه: 04:03; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 26 آوریل 2018

26
آوریل
طلوع ماه: 16:30; غروب ماه: 04:38; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 27 آوریل 2018

27
آوریل
طلوع ماه: 17:34; غروب ماه: 05:10; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 28 آوریل 2018

28
آوریل
طلوع ماه: 18:38; غروب ماه: 05:42; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 29 آوریل 2018

29
آوریل
طلوع ماه: 19:40; غروب ماه: 06:14; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 30 آوریل 2018

30
آوریل
طلوع ماه: 20:42; غروب ماه: 06:47; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
سهشنبه

سهشنبه, 01 مه 2018

01
مه
طلوع ماه: 21:41; غروب ماه: 07:22; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 02 مه 2018

02
مه
طلوع ماه: 22:38; غروب ماه: 08:00; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 03 مه 2018

03
مه
طلوع ماه: 23:31; غروب ماه: 08:42; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 04 مه 2018

04
مه
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:28; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 05 مه 2018

05
مه
طلوع ماه: 00:21; غروب ماه: 10:17; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 06 مه 2018

06
مه
طلوع ماه: 01:05; غروب ماه: 11:09; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 07 مه 2018

07
مه
طلوع ماه: 01:45; غروب ماه: 12:05; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 08 مه 2018

08
مه
طلوع ماه: 02:22; غروب ماه: 13:01; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 09 مه 2018

09
مه
طلوع ماه: 02:56; غروب ماه: 14:00; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 10 مه 2018

10
مه
طلوع ماه: 03:27; غروب ماه: 15:00; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 11 مه 2018

11
مه
طلوع ماه: 03:58; غروب ماه: 16:02; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 12 مه 2018

12
مه
طلوع ماه: 04:30; غروب ماه: 17:06; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 13 مه 2018

13
مه
طلوع ماه: 05:02; غروب ماه: 18:12; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 14 مه 2018

14
مه
طلوع ماه: 05:36; غروب ماه: 19:21; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 15 مه 2018

15
مه
طلوع ماه: 06:16; غروب ماه: 20:31; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
ایالات متحده آمریکانواداکرسن سیتی
عرض جغرافیایی: DD: 39.1638 (DMS: 39°9'50"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

Carson, Carson City, Κάρσον Σίτι, Карсан-Сіці, Карсон, Карсон-Сіті, Карсън Сити, كارسون سيتي, کرسن سیتی, कार्सन सिटी, カーソンシティ, 卡森市, 카슨시티
طول جغرافیایی: DD: -119.767 (DMS: 119°46'1"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 1427
منطقه زمانی: -7. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 03:38
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در کرسن سیتی

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018