پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در بروملل

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\پنسیلوانیا\بروملل
یکشنبه

یکشنبه, 21 ژانویه 2018

21
ژانویه
طلوع ماه: 09:54; غروب ماه: 21:39; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 22 ژانویه 2018

22
ژانویه
طلوع ماه: 10:25; غروب ماه: 22:41; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 23 ژانویه 2018

23
ژانویه
طلوع ماه: 10:55; غروب ماه: 23:44; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 24 ژانویه 2018

24
ژانویه
طلوع ماه: 11:27; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 25 ژانویه 2018

25
ژانویه
طلوع ماه: 12:02; غروب ماه: 00:49; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 26 ژانویه 2018

26
ژانویه
طلوع ماه: 12:42; غروب ماه: 01:56; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 27 ژانویه 2018

27
ژانویه
طلوع ماه: 13:27; غروب ماه: 03:04; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 28 ژانویه 2018

28
ژانویه
طلوع ماه: 14:21; غروب ماه: 04:13; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 29 ژانویه 2018

29
ژانویه
طلوع ماه: 15:23; غروب ماه: 05:18; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 30 ژانویه 2018

30
ژانویه
طلوع ماه: 16:31; غروب ماه: 06:18; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 31 ژانویه 2018

31
ژانویه
طلوع ماه: 17:42; غروب ماه: 07:11; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
پنج شنبه

پنج شنبه, 01 فوریه 2018

01
فوریه
طلوع ماه: 18:54; غروب ماه: 07:56; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 02 فوریه 2018

02
فوریه
طلوع ماه: 20:05; غروب ماه: 08:37; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 03 فوریه 2018

03
فوریه
طلوع ماه: 21:12; غروب ماه: 09:12; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 04 فوریه 2018

04
فوریه
طلوع ماه: 22:17; غروب ماه: 09:44; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 05 فوریه 2018

05
فوریه
طلوع ماه: 23:19; غروب ماه: 10:16; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 06 فوریه 2018

06
فوریه
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 10:47; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 07 فوریه 2018

07
فوریه
طلوع ماه: 00:20; غروب ماه: 11:19; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 08 فوریه 2018

08
فوریه
طلوع ماه: 01:18; غروب ماه: 11:54; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 09 فوریه 2018

09
فوریه
طلوع ماه: 02:15; غروب ماه: 12:31; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 10 فوریه 2018

10
فوریه
طلوع ماه: 03:09; غروب ماه: 13:12; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 11 فوریه 2018

11
فوریه
طلوع ماه: 04:01; غروب ماه: 13:57; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 12 فوریه 2018

12
فوریه
طلوع ماه: 04:50; غروب ماه: 14:47; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 13 فوریه 2018

13
فوریه
طلوع ماه: 05:34; غروب ماه: 15:39; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 14 فوریه 2018

14
فوریه
طلوع ماه: 06:14; غروب ماه: 16:35; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 15 فوریه 2018

15
فوریه
طلوع ماه: 06:51; غروب ماه: 17:33; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
جمعه

جمعه, 16 فوریه 2018

16
فوریه
طلوع ماه: 07:25; غروب ماه: 18:33; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 17 فوریه 2018

17
فوریه
طلوع ماه: 07:57; غروب ماه: 19:33; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 18 فوریه 2018

18
فوریه
طلوع ماه: 08:28; غروب ماه: 20:35; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 19 فوریه 2018

19
فوریه
طلوع ماه: 08:58; غروب ماه: 21:37; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 20 فوریه 2018

20
فوریه
طلوع ماه: 09:29; غروب ماه: 22:41; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 21 فوریه 2018

21
فوریه
طلوع ماه: 10:03; غروب ماه: 23:46; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 22 فوریه 2018

22
فوریه
طلوع ماه: 10:40; غروب ماه: --:--; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
جمعه

جمعه, 23 فوریه 2018

23
فوریه
طلوع ماه: 11:22; غروب ماه: 00:53; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 24 فوریه 2018

24
فوریه
طلوع ماه: 12:11; غروب ماه: 01:59; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 25 فوریه 2018

25
فوریه
طلوع ماه: 13:07; غروب ماه: 03:03; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 26 فوریه 2018

26
فوریه
طلوع ماه: 14:10; غروب ماه: 04:03; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 27 فوریه 2018

27
فوریه
طلوع ماه: 15:18; غروب ماه: 04:58; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 28 فوریه 2018

28
فوریه
طلوع ماه: 16:29; غروب ماه: 05:46; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 01 مارس 2018

01
مارس
طلوع ماه: 17:40; غروب ماه: 06:28; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
جمعه

جمعه, 02 مارس 2018

02
مارس
طلوع ماه: 18:50; غروب ماه: 07:05; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 03 مارس 2018

03
مارس
طلوع ماه: 19:57; غروب ماه: 07:40; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 04 مارس 2018

04
مارس
طلوع ماه: 21:02; غروب ماه: 08:12; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 05 مارس 2018

05
مارس
طلوع ماه: 22:05; غروب ماه: 08:44; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 06 مارس 2018

06
مارس
طلوع ماه: 23:06; غروب ماه: 09:17; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 07 مارس 2018

07
مارس
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:51; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 08 مارس 2018

08
مارس
طلوع ماه: 00:05; غروب ماه: 10:28; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 09 مارس 2018

09
مارس
طلوع ماه: 01:01; غروب ماه: 11:07; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 10 مارس 2018

10
مارس
طلوع ماه: 01:54; غروب ماه: 11:51; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
یکشنبه

یکشنبه, 11 مارس 2018

11
مارس
طلوع ماه: 03:44; غروب ماه: 13:39; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
دوشنبه

دوشنبه, 12 مارس 2018

12
مارس
طلوع ماه: 04:30; غروب ماه: 14:30; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 13 مارس 2018

13
مارس
طلوع ماه: 05:12; غروب ماه: 15:25; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 14 مارس 2018

14
مارس
طلوع ماه: 05:50; غروب ماه: 16:22; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 15 مارس 2018

15
مارس
طلوع ماه: 06:24; غروب ماه: 17:22; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
جمعه

جمعه, 16 مارس 2018

16
مارس
طلوع ماه: 06:57; غروب ماه: 18:23; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
روز شنبه

روز شنبه, 17 مارس 2018

17
مارس
طلوع ماه: 07:29; غروب ماه: 19:25; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
یکشنبه

یکشنبه, 18 مارس 2018

18
مارس
طلوع ماه: 08:00; غروب ماه: 20:28; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 19 مارس 2018

19
مارس
طلوع ماه: 08:31; غروب ماه: 21:34; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 20 مارس 2018

20
مارس
طلوع ماه: 09:04; غروب ماه: 22:39; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 21 مارس 2018

21
مارس
طلوع ماه: 09:41; غروب ماه: 23:46; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
ایالات متحده آمریکاپنسیلوانیابروملل
عرض جغرافیایی: DD: 39.9815 (DMS: 39°58'53"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

برومال, Broomall, Μπρούμολ, Брумолл, بروملل, ब्रूमाल्ल, ブルーマル, 布鲁莫尔, 브룸올
طول جغرافیایی: DD: -75.3566 (DMS: 75°21'24"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 107
منطقه زمانی: -5. زمستان*
زمان محلی: 11:49
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در بروملل

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018