پیش بینی آب و هوا

طلوع و غروب ماه در بروملل

ایالات متحده آمریکا  ایالات متحده آمریکا\پنسیلوانیا\بروملل
جمعه

جمعه, 20 آوریل 2018

20
آوریل
طلوع ماه: 09:55; غروب ماه: --:--; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 21 آوریل 2018

21
آوریل
طلوع ماه: 10:53; غروب ماه: 00:53; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 22 آوریل 2018

22
آوریل
طلوع ماه: 11:56; غروب ماه: 01:50; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 23 آوریل 2018

23
آوریل
طلوع ماه: 13:02; غروب ماه: 02:40; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
سهشنبه

سهشنبه, 24 آوریل 2018

24
آوریل
طلوع ماه: 14:10; غروب ماه: 03:24; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 25 آوریل 2018

25
آوریل
طلوع ماه: 15:18; غروب ماه: 04:02; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 26 آوریل 2018

26
آوریل
طلوع ماه: 16:24; غروب ماه: 04:36; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 27 آوریل 2018

27
آوریل
طلوع ماه: 17:29; غروب ماه: 05:09; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 28 آوریل 2018

28
آوریل
طلوع ماه: 18:33; غروب ماه: 05:40; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 29 آوریل 2018

29
آوریل
طلوع ماه: 19:37; غروب ماه: 06:11; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 30 آوریل 2018

30
آوریل
طلوع ماه: 20:38; غروب ماه: 06:43; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
سهشنبه

سهشنبه, 01 مه 2018

01
مه
طلوع ماه: 21:38; غروب ماه: 07:18; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 02 مه 2018

02
مه
طلوع ماه: 22:35; غروب ماه: 07:56; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 03 مه 2018

03
مه
طلوع ماه: 23:30; غروب ماه: 08:37; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 04 مه 2018

04
مه
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:22; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 05 مه 2018

05
مه
طلوع ماه: 00:19; غروب ماه: 10:11; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 06 مه 2018

06
مه
طلوع ماه: 01:04; غروب ماه: 11:03; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 07 مه 2018

07
مه
طلوع ماه: 01:45; غروب ماه: 11:58; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 08 مه 2018

08
مه
طلوع ماه: 02:22; غروب ماه: 12:55; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 09 مه 2018

09
مه
طلوع ماه: 02:56; غروب ماه: 13:54; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 10 مه 2018

10
مه
طلوع ماه: 03:27; غروب ماه: 14:54; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 11 مه 2018

11
مه
طلوع ماه: 03:58; غروب ماه: 15:56; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
روز شنبه

روز شنبه, 12 مه 2018

12
مه
طلوع ماه: 04:28; غروب ماه: 17:00; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 13 مه 2018

13
مه
طلوع ماه: 04:59; غروب ماه: 18:07; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 14 مه 2018

14
مه
طلوع ماه: 05:34; غروب ماه: 19:16; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 15 مه 2018

15
مه
طلوع ماه: 06:11; غروب ماه: 20:26; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
چهار شنبه

چهار شنبه, 16 مه 2018

16
مه
طلوع ماه: 06:55; غروب ماه: 21:37; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
پنج شنبه

پنج شنبه, 17 مه 2018

17
مه
طلوع ماه: 07:46; غروب ماه: 22:43; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
جمعه

جمعه, 18 مه 2018

18
مه
طلوع ماه: 08:43; غروب ماه: 23:45; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 19 مه 2018

19
مه
طلوع ماه: 09:46; غروب ماه: --:--; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 20 مه 2018

20
مه
طلوع ماه: 10:53; غروب ماه: 00:38; سن ماه: 5; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 21 مه 2018

21
مه
طلوع ماه: 12:02; غروب ماه: 01:25; سن ماه: 6; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
سهشنبه

سهشنبه, 22 مه 2018

22
مه
طلوع ماه: 13:10; غروب ماه: 02:05; سن ماه: 7; فاز ماه: در سه ماهه اول خود را در سه ماهه اول خود را
چهار شنبه

چهار شنبه, 23 مه 2018

23
مه
طلوع ماه: 14:16; غروب ماه: 02:40; سن ماه: 8; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 24 مه 2018

24
مه
طلوع ماه: 15:21; غروب ماه: 03:13; سن ماه: 9; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
جمعه

جمعه, 25 مه 2018

25
مه
طلوع ماه: 16:24; غروب ماه: 03:43; سن ماه: 10; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 26 مه 2018

26
مه
طلوع ماه: 17:27; غروب ماه: 04:13; سن ماه: 11; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 27 مه 2018

27
مه
طلوع ماه: 18:28; غروب ماه: 04:44; سن ماه: 12; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 28 مه 2018

28
مه
طلوع ماه: 19:29; غروب ماه: 05:18; سن ماه: 13; فاز ماه: اپیلاسیون بر امده اپیلاسیون بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 29 مه 2018

29
مه
طلوع ماه: 20:26; غروب ماه: 05:54; سن ماه: 14; فاز ماه: کامل کامل
چهار شنبه

چهار شنبه, 30 مه 2018

30
مه
طلوع ماه: 21:22; غروب ماه: 06:33; سن ماه: 15; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
پنج شنبه

پنج شنبه, 31 مه 2018

31
مه
طلوع ماه: 22:14; غروب ماه: 07:16; سن ماه: 16; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
جمعه

جمعه, 01 ژوئن 2018

01
ژوئن
طلوع ماه: 23:01; غروب ماه: 08:04; سن ماه: 17; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
روز شنبه

روز شنبه, 02 ژوئن 2018

02
ژوئن
طلوع ماه: 23:44; غروب ماه: 08:55; سن ماه: 18; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
یکشنبه

یکشنبه, 03 ژوئن 2018

03
ژوئن
طلوع ماه: --:--; غروب ماه: 09:49; سن ماه: 19; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
دوشنبه

دوشنبه, 04 ژوئن 2018

04
ژوئن
طلوع ماه: 00:21; غروب ماه: 10:44; سن ماه: 20; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
سهشنبه

سهشنبه, 05 ژوئن 2018

05
ژوئن
طلوع ماه: 00:56; غروب ماه: 11:42; سن ماه: 21; فاز ماه: پایانی بر امده پایانی بر امده
چهار شنبه

چهار شنبه, 06 ژوئن 2018

06
ژوئن
طلوع ماه: 01:28; غروب ماه: 12:40; سن ماه: 22; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
پنج شنبه

پنج شنبه, 07 ژوئن 2018

07
ژوئن
طلوع ماه: 01:58; غروب ماه: 13:41; سن ماه: 23; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
جمعه

جمعه, 08 ژوئن 2018

08
ژوئن
طلوع ماه: 02:27; غروب ماه: 14:42; سن ماه: 24; فاز ماه: در سه ماهه آخر سال خود را در سه ماهه آخر سال خود را
روز شنبه

روز شنبه, 09 ژوئن 2018

09
ژوئن
طلوع ماه: 02:57; غروب ماه: 15:47; سن ماه: 25; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
یکشنبه

یکشنبه, 10 ژوئن 2018

10
ژوئن
طلوع ماه: 03:29; غروب ماه: 16:53; سن ماه: 26; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
دوشنبه

دوشنبه, 11 ژوئن 2018

11
ژوئن
طلوع ماه: 04:04; غروب ماه: 18:03; سن ماه: 27; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
سهشنبه

سهشنبه, 12 ژوئن 2018

12
ژوئن
طلوع ماه: 04:45; غروب ماه: 19:14; سن ماه: 28; فاز ماه: پایانی هلال پایانی هلال
چهار شنبه

چهار شنبه, 13 ژوئن 2018

13
ژوئن
طلوع ماه: 05:32; غروب ماه: 20:24; سن ماه: 29; فاز ماه: جدید جدید
پنج شنبه

پنج شنبه, 14 ژوئن 2018

14
ژوئن
طلوع ماه: 06:26; غروب ماه: 21:30; سن ماه: 0; فاز ماه: جدید جدید
جمعه

جمعه, 15 ژوئن 2018

15
ژوئن
طلوع ماه: 07:29; غروب ماه: 22:29; سن ماه: 1; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
روز شنبه

روز شنبه, 16 ژوئن 2018

16
ژوئن
طلوع ماه: 08:37; غروب ماه: 23:21; سن ماه: 2; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
یکشنبه

یکشنبه, 17 ژوئن 2018

17
ژوئن
طلوع ماه: 09:48; غروب ماه: --:--; سن ماه: 3; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
دوشنبه

دوشنبه, 18 ژوئن 2018

18
ژوئن
طلوع ماه: 10:59; غروب ماه: 00:04; سن ماه: 4; فاز ماه: اپیلاسیون هلال اپیلاسیون هلال
ایالات متحده آمریکاپنسیلوانیابروملل
عرض جغرافیایی: DD: 39.9815 (DMS: 39°58'53"N)
در زمان های مختلف، به زبان های مختلف

برومال, Broomall, Μπρούμολ, Брумолл, بروملل, ब्रूमाल्ल, ブルーマル, 布鲁莫尔, 브룸올
طول جغرافیایی: DD: -75.3566 (DMS: 75°21'24"W)
ارتفاع (ارتفاع)، در متر: 107
منطقه زمانی: -4. فصل تابستان (+1 ساعت)*
زمان محلی: 06:32
کد کشور تلفن: +1
* آب و هوا نشان داد به وقت محلی
© FDSTAR. توسعه و نگهداری از وب سایت پروژه های در اینترنت، 2009 - 2018

طلوع و غروب ماه در بروملل

© آب و هوا-Forecasts.Ru - پیش بینی آب و هوا در شهرستان شما. همه حقوق محفوظ است، 2009 - 2018